LIGHTPAINTING (51)

Polityka prywatności

by Light Studio – usługi fotograficzne

 

1. Definicje

W niniejszych Warunkach ogólnych następujące terminy mają znaczenie, o którym mowa: Aw: Ustawa o prawie autorskim [Auteurswet] 1912

Utwór fotograficzny: utwór fotograficzny, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy Aw, lub inny utwór objęty ustawą, który można zrównać z ww. utworem fotograficznym.

Fotograf: użytkownik w rozumieniu księgi 6, art. 231 holenderskiego kodeksu cywilnego.

Druga strona: druga strona zdefiniowana w księdze 6, art. 231 holenderskiego kodeksu cywilnego.

Użycie: kopiowanie i/lub publikowanie w rozumieniu art. 1 w związku z art. 12 i 13 Aw.

 

2. Zastosowanie

Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych pomiędzy Fotografem a Drugą Stroną, w tym ofert, potwierdzeń zleceń oraz umów ustnych lub pisemnych, nawet po rozwiązaniu umowy, chyba że strony wyraźnie odstąpili od niniejszych Warunków na piśmie.

 

3. Cena

3.1 Jeżeli strony nie uzgodniły ceny, Fotograf ustali cenę w sposób rozsądny i uczciwy, mając na uwadze zakres i zakres pożądanego wykorzystania dzieła przez Drugą Stronę.

3.2 Niezbędne koszty i/lub dodatkowa praca musi zostać opłacona przez drugą stronę.

 

4. Faktura i płatność

4.1 Płatność zostanie dokonana w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.

4.2 Jeśli Fotograf nie otrzyma należnej kwoty w terminie określonym w punkcie 4.1, Druga Strona będzie naruszyła i w związku z tym będzie zobowiązana do zapłaty odsetek w wysokości ustawowej powiększonej o 2,00% (w przypadku transakcji niekomercyjnych) lub 8,00% (w przypadku transakcji handlowych) .

4.3 Jeśli Druga Strona naruszy którykolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z umowy, w tym naruszy prawa autorskie, będzie odpowiedzialna za wszelkie koszty sądowe i pozasądowe poniesione przez Fotografa w związku z uzyskaniem płatności.

4.4 Jakiekolwiek korzystanie z Dzieła fotograficznego, w jakimkolwiek kształcie lub formie, jest zabronione, dopóki Druga Strona nie zapłaci żadnej z faktur Fotografa, które mogą być zaległe.

5. Reklamacje

Reklamacje dotyczące dostarczonych Prac Fotograficznych należy zgłaszać Fotografowi w formie pisemnej/e-mailowej jak najszybciej, maksymalnie w ciągu dziesięciu dni roboczych od jej doręczenia. Fotograf ma prawo zastąpić odrzuconą pracę dobrą pracą w rozsądnym terminie, chyba że spowodowałoby to nieproporcjonalną szkodę dla Drugiej Strony.

 

6. Prowizja

6.1 Fotograf jest uprawniony do wykonywania prac, które nie są wyraźnie opisane w umowie zlecenia, według własnego uznania technicznego i twórczego.

6.2 Zmiany prowizji dokonane przez Drugą Stronę z jakiegokolwiek powodu są dokonywane na rachunek Drugiej Strony i zostaną wdrożone przez Fotografa dopiero po podpisaniu odrębnej oferty dotyczącej kosztów dodatkowych, zatwierdzonej przez Drugą Stronę i zwróconej do Fotograf.

6.3 W przypadku odstąpienia od umowy zlecenia przez Drugą Stronę, w każdym przypadku

momencie iz jakiegokolwiek powodu, Fotograf będzie uprawniony do uzgodnionej płatności. W przypadku anulowania, klient nieprofesjonalny będzie winien tylko a

rozsądnie określonej części zapłaty, mając na uwadze już wykonaną pracę.

 

7. Prawa autorskie

Prawa autorskie do Prac Fotograficznych przysługują Fotografowi.

 

8. Licencja

8.1 Zezwolenie na korzystanie z Dzieła Fotograficznego przez Drugą Stronę będzie udzielane wyłącznie w formie pisemnej/e-mailowej w formie licencji, której charakter i zakres określa Fotograf w ofercie i/lub potwierdzeniu zamawiać

i/lub odpowiednią fakturę.

8.2 Jeśli zakres licencji nie zostanie określony, nigdy nie będzie wykraczał poza prawo do jednorazowego korzystania, w pierwotnej formie iw celu, obiegu i sposobie, zgodnie z zamierzeniami stron w chwili zawierania umowy, zgodnie z z

Interpretacja fotografa.

8.3 Wyłączne użytkowanie musi być zawsze wyraźnie uzgodnione na piśmie i nie jest objęte prawem do użytkowania, o którym mowa w art. 8.2.

8.4 Druga Strona nie może przenosić prawa do użytkowania opisanego w tym artykule na osoby trzecie, chyba że Fotograf udzielił uprzedniej pisemnej zgody.

8.5 O ile nie uzgodniono inaczej, Druga Strona nie jest uprawniona do udzielania sublicencji osobom trzecim.

 

9. Naruszenie praw autorskich

9.1 Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie Dzieła Fotograficznego jest uważane za naruszenie praw autorskich Fotografa.

9.2 Jakiekolwiek naruszenie upoważnia Fotografa do żądania odszkodowania w wysokości co najmniej trzykrotności opłaty licencyjnej zwykle pobieranej przez Fotografa za tego rodzaju wykorzystanie, bez utraty prawa do dochodzenia odszkodowania za inne szkody (w tym prawa do

odszkodowania za wszystkie bezpośrednie i pośrednie szkody oraz wszystkie faktycznie poniesione koszty sądowe i pozasądowe).

 

10. Odniesienie do nazwiska i praw osobistych

10.1 Nazwisko Fotografa musi być wyraźnie wymienione obok użytego Dzieła Fotograficznego lub umieszczone w innym miejscu publikacji w odniesieniu do Dzieła Fotograficznego.

10.2 W przypadku powielania lub publikowania Dzieła Fotograficznego Druga Strona będzie zawsze przestrzegać dóbr osobistych Fotografa zgodnie z art. 25 ust. 1 lit. c i d ustawy Aw.

10.3 W przypadku naruszenia dóbr osobistych Fotografa z art. 25 ustawy o prawie autorskim, w tym prawa do nazwiska, Druga Strona będzie zobowiązana do odszkodowania w wysokości co najmniej 100% opłaty licencyjnej zwykle pobieranej przez Fotografa za tego rodzaju użytkowania, bez utraty prawa do żądania odszkodowania za inne szkody (w tym prawa do odszkodowania za wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody oraz wszystkie faktycznie poniesione koszty sądowe i pozasądowe).

 

11. Odpowiedzialność i prawa osób trzecich

11.1 Fotograf jest upoważniony do zawarcia niniejszej Umowy i udzielenia wyżej wymienionej Licencji.

11.2 Fotograf nie ponosi odpowiedzialności wobec Drugiej Strony za roszczenia osób trzecich i/lub szkody wynikające z wykorzystania i publikacji Dzieła, z wyjątkiem przypadku rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania Fotografa.

11.3 Odpowiedzialność Fotografa jest w każdym przypadku ograniczona do kwoty faktury lub, jeśli iw zakresie związanym z ubezpieczoną szkodą, do kwoty sumy faktycznie wypłaconej przez ubezpieczenie.

11.4 Jeśli osoby trzecie powiadomią lub zgłoszą roszczenie wobec Fotografa i/lub Drugiej Strony w odniesieniu do Dzieła, Druga Strona i Fotograf ustalą, na podstawie wzajemnych konsultacji, czy są zamierza złożyć obronę i jak.

 

12. Upadłość/moratorium

Zarówno Fotograf, jak i Druga Strona są uprawnieni do rozwiązania umowy

ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Druga Strona zbankrutuje lub uzyska moratorium.

W przypadku upadłości Drugiej Strony, Fotografowi będzie przysługiwało prawo

do wypowiedzenia licencji.

 

13. Wybór prawa i sądu

13.1 Wszystkie kwestie uregulowane w niniejszych Ogólnych Warunkach podlegają prawu holenderskiemu.

13.2 Wszelkie spory dotyczące brzmienia i wyjaśnienie niniejszych Ogólnych Warunków oraz stosunek prawny pomiędzy Fotografem a Drugą Stroną zostanie postawiony przed sądem właściwym w Holandii.

 

Ta polityka prywatności opiera się na polityce prywatności:

 

DuPho. | Holenderscy profesjonalni fotografowie

Piet Heinkade 181-K

1019 HN AMSTERDAM

© DuPho. sierpień 2016 r

Oryginalna holenderska wersja niniejszych Ogólnych warunków została złożona w sądzie w Amsterdamie pod numerem 66/2016 Nasze ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich ofert, ofert, projektów, umów i transakcji prawnych i składają się z Algemene Voorwaarden van DuPho [Ogólne warunki handlowe Holenderskiego Stowarzyszenia Fotografów].

 

Ogólne warunki są wydrukowane na odwrocie tego dokumentu, dostarczone pocztą elektroniczną lub udostępnione osobiście. Zlecając nam pracę, oświadczasz, że akceptujesz i potwierdzasz zastosowanie ogólnych warunków oraz obowiązujących warunków dodatkowych, a ponadto oświadczasz, że otrzymałeś ogólne warunki i obowiązujące warunki dodatkowe oraz że zapoznali się z ich treścią. Niniejszym wyraźnie odrzuca się zastosowanie innych warunków.

 

privacy policy - shop

by Light Studio – online shop

1. Purpose of collecting and using data

Collecting your data serves to provide you with user-friendly, efficient and secure internet services. We (byLightStudio, Hattemlaan 33, 2573WG, The Hague, Netherlands as data controller) collect personal data whenever you visit the “Shopping Cart” area on the website. We use the personal data in order to provide those users who are interested with information. Furthermore, we generally process the data with the goal of improving our service and ensuring its security.
Furthermore, whenever you complete transactions in the webshop, e.g. opening a user account and / or purchasing a publication, further data processing operations may take place for the purpose of providing to you the services you have requested and fulfilling our contractual obligations with you. We use personal data for the performance of the contract we have with you and to provide the contract services to you.

2. The form and scope of collecting and processing personal data

a) Newsletter

If you wish to receive a newsletter we need to save and use your e-mail address. We will then send electronic messages at appropriate intervals to the e-mail address you gave us, which may also contain topic-specific advertisements along with editorial information on our products and services. However, you can unsubscribe at any time for example by email to studio.by.light@gmail.com

b) Contract

In addition to that, we will use personal data you provided to us for concluding and carrying out contractual agreements that you conclude in the webshop. We may in particular use your name and/or e-mail address for creating digital watermarks, i.e. to mark digital content (eBooks and ePapers) that you have purchased subscribed to in our online shop. We also reserve the possibility to prevent misuse by marking an eBook or ePaper using other methods which are not necessarily evident to the customer. We will explicitly point out such marking of a product in the description of the respective product. Content where no mention of identification marks is made will not be marked using personal data.

c) Web usage analysis

We will use tools of third parties in order to create so-called utilization profiles by using a pseudonym if you visit our websites as a registered or unregistered user. This implies that data will be collected and saved anonymously or under a pseudonym for statistical, marketing and optimization purposes. This data includes information on the website from which you were taken to our offer, information on your internet service provider and the offers you viewed on our website, as well as the date and length of your visit. On the basis of this data a utilization profile will be created, along with a corresponding pseudonym. For this purpose, cookies may be used (see subparagraph 5 below).

d) Log files

Our web server does not generally store information when persons visit our website. Only if an error, other technical problem occurs or if a visitor carries out an action, certain data will be stored in what is known as log files. A log file contains the time and date when an error or the event (e.g. click) occurred. In our log files we furthermore store IP addresses of website visitors. We collect and store log files for security reasons to be able to identify, investigate and stop any improper use of our portal.

3. Passing on data to third parties

As a general rule, personal data will only be disclosed to third parties

  • if and to the extent necessary for the performance of the contracts we have with you or in order to enforce any claims we are entitled to,

  • if you have given your consent to such disclosure,

  • if we are required by law or ordered by a court to disclose such information or

  • if such information is requested by government agencies, including, without limitation, law enforcement and supervisory authorities, if and to the extent is necessary to remove a risk to public safety and order and to prosecute criminal offences.

4. Disclosure, rectification, deletion, account freezing

You have the right to obtain confirmation and disclosure of personal data we hold about you at any time. Requests may be made in text form by email to our customer service at studio.by.light@gmail.com or in writing to byLightStudio, Hattemlaan 33, 2573WG, The Hague, Netherlands.

Moreover, you have the right to have your personal data corrected, blocked or deleted if the statutory conditions for this are met, respectively. If we have stored any incorrect information about you, please let us know and we will correct it without undue delay. For corrections, please contact us at the postal or email address indicated above.
Personal data will be deleted if their collection or processing was unlawful from the outset, if their processing or use turns out to be unlawful due to circumstances that arise subsequently or if we no longer need to know such data to fulfil the purpose of their processing or use. Only data we need to complete any tasks that remain outstanding or to enforce our rights and claims, and data we are required to retain by law will be excluded from deletion. However, such data will be blocked.

5. Cookies, etc.

We use so-called cookies or other instruments to analyze the usage of our website. Cookies are small files which are saved on your hard drive and which provide us with specific information. This information above all includes the IP address, your browser type, the URL click stream (the chronological order of our internet sites you visited), the date and the time of your visit on our website as well as the cookie number.

A so called “Shopping Cart- Cookie” may be set. The purpose of this cookie is to provide you with the content of your Shopping Cart for a certain period of time if you have not yet finally purchased the respective products dropped in the Shopping Cart and visit the website again. This cookie will be automatically deleted one week after it is set if not previously deleted by the user.

Using cookies and similar instruments makes it possible to recognize you whenever you as a user access our internet sites again after the expiration of a session. Cookies also allow us to ideally adapt our products and services to your individual needs. Lastly, we use cookies to statistically record how often our internet sites are viewed as well as the general navigation in order to create encoded usage profiles (see above) with the tools enumerated beneath.

If you want to disable the use of cookies, you can set your browser to reject and block any new cookies. Details about how this can be done in your browser can be found, for instance, in your browser’s help section. However, please note that, if you set your browser to automatically reject cookies, you might no longer be able to use certain features of the website.

a) Google Analytics

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. The IP address will be truncated before transmission. On our behalf Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity and providing other services relating to website activity and internet activity in connection with the use of the website. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser; however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. In addition to that you may prevent the collection of the information generated by the cookie about your use of the website (including you IP address) and the processing of this data by Google if you download and install the browser plug-in available at the following link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

6. Security

We have  security measures to guarantee that your data is protected from loss, incorrect modifications and unauthorized third-party access. To the greatest extent possible, we ensure that only authorized persons have access to your personal data and only insofar as it is necessary in the scope of the above-mentioned purposes.

Should you have any questions regarding our privacy policy, please contact us via the e-mail address studio.by.light@gmail.com