LIGHTPAINTING (51)

Privacybeleid

by Light Studio – fotoservices

 

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de betekenis waarnaar wordt verwezen: Aw: Auteurswet 1912

Fotografisch werk: fotografisch werk als bedoeld in artikel 10 lid 1 negende lid van de Aw of andere onder de Aw vallende werken die daarmee kunnen worden gelijkgesteld.

Fotograaf: de gebruiker in de zin van artikel 6 Boek 231 van het Burgerlijk Wetboek.

Wederpartij: de wederpartij in de zin van artikel 6:231 Burgerlijk Wetboek.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking als bedoeld in artikel 1 juncto de artikelen 12 en 13 van de Aw.

 

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en Wederpartij, waaronder aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na beëindiging van een overeenkomst, tenzij partijen

uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 

3. Prijs

3.1 Indien partijen geen prijs zijn overeengekomen, zal de Fotograaf de prijs naar redelijkheid en billijkheid vaststellen, rekening houdend met de omvang en omvang van het gewenste gebruik van het werk door de Wederpartij.

3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij betaald te worden.

 

4. Factuur en betaling

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.2 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 genoemde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en dientengevolge wettelijke rente plus 2,00% (voor niet-commerciële transacties) of 8,00% (voor commerciële transacties) verschuldigd te zijn. .

4.3 Indien de Wederpartij tekortschiet in enige van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, waaronder begrepen enige inbreuk op het auteursrecht, is hij aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die de Fotograaf maakt bij het verkrijgen van betaling.

4.4 Elk gebruik van het Fotografisch werk, in welke vorm dan ook, is verboden totdat de Wederpartij eventuele openstaande facturen van de Fotograaf heeft betaald.

 

5. Klachten

Klachten over het geleverde Fotografisch werk dienen zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen tien werkdagen na levering, schriftelijk/per e-mail aan de Fotograaf te worden gemeld. De Fotograaf heeft het recht het afgekeurde werk binnen een redelijke termijn te vervangen door goed werk, tenzij de Wederpartij hierdoor onevenredige schade wordt toegebracht.

 

6. Commissie

6.1 De fotograaf is gerechtigd om naar eigen technisch en creatief inzicht werkzaamheden uit te voeren die niet expliciet in een opdrachtovereenkomst zijn omschreven.

6.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij, om welke reden dan ook, zijn voor rekening van de Wederpartij en worden pas door de Fotograaf doorgevoerd nadat een aparte offerte voor de meerkosten door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en geretourneerd aan de Fotograaf.

6.3 In geval van opzegging van een overeenkomst van opdracht door de Wederpartij, op welke wijze dan ook

tijdstip en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. Bij opzegging is een niet-professionele opdrachtgever slechts a

redelijkerwijs bepaald deel van de vergoeding, rekening houdend met de reeds verrichte werkzaamheden.

 

7. Auteursrecht

Het copyright van de Fotografische Werken berust bij de Fotograaf.

 

8. Licentie

8.1 Toestemming tot gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per e-mail verleend in de vorm van een licentie, waarvan de aard en omvang door de Fotograaf wordt omschreven in de aanbieding en/of de bevestiging van de opdracht. commissie

en/of de desbetreffende factuur.

8.2 Indien de reikwijdte van de licentie niet nader is omschreven, strekt deze zich nimmer verder uit dan het recht op éénmalig gebruik, in oorspronkelijke vorm en voor een doel, oplage en wijze zoals door partijen bij het aangaan van de overeenkomst met de

Interpretatie van de fotograaf.

8.3 Exclusief gebruik dient altijd uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde gebruiksrecht.

8.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven gebruiksrecht aan derden over te dragen, tenzij de Fotograaf daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft verleend.

8.5 Tenzij anders is overeengekomen, is de Wederpartij niet gerechtigd sublicenties aan derden te verlenen.

 

9. Inbreuk op het auteursrecht

9.1 Elk ongeoorloofd gebruik van een Fotografisch werk wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

9.2 Elke inbreuk geeft de Fotograaf het recht om een vergoeding te vorderen van ten minste driemaal de licentievergoeding die de Fotograaf gewoonlijk in rekening brengt voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige schade (waaronder het recht op

vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle werkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

10. Verwijzing naar naam en persoonlijkheidsrechten

10.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij het gebruikte Fotografisch werk te worden vermeld of elders in de publicatie te worden opgenomen met verwijzing naar het Fotografisch werk.

10.2 Bij verveelvoudiging of openbaarmaking van een Fotografisch werk zal de Wederpartij te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de Fotograaf in acht nemen conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw.

10.3 Bij enigerlei inbreuk op de persoonlijkheidsrechten van de Fotograaf ex artikel 25 Auteurswet, waaronder begrepen het recht om genoemd te worden, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk type van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle werkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

11. Aansprakelijkheid en rechten van derden

11.1 De Fotograaf is bevoegd om deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.

11.2 De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit het gebruik en openbaarmaking van het Werk, behoudens grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.

11.3 De aansprakelijkheid van de Fotograaf is in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag dan wel, indien en voor zover het verzekerde schade betreft, tot het bedrag van het door de verzekering daadwerkelijk uit te keren bedrag.

11.4 Indien derden een vordering jegens de Fotograaf en/of Wederpartij melden of indienen met betrekking tot het Werk, zullen de Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg bepalen of zij verweer gaat voeren en hoe.

 

12. Faillissement/surseance van betaling

De Fotograaf en de Wederpartij zijn ieder gerechtigd de overeenkomst te ontbinden

met onmiddellijke ingang in geval van faillissement of surseance van betaling van de Wederpartij.

In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht

om de vergunning te beëindigen.

 

13. Rechts- en forumkeuze

13.1 Op alle zaken die in deze algemene voorwaarden worden geregeld, is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Ieder geschil omtrent de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsverhouding tussen de Fotograaf en de Wederpartij zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Dit privacybeleid is gebaseerd op privacybeleid:

 

DuPho. | Nederlandse professionele fotografen

Piet Heinkade 181-K

1019HN AMSTERDAM

© DuPho. augustus 2016

De originele Nederlandse versie

privacy policy - shop

by Light Studio – online shop

1. Purpose of collecting and using data

Collecting your data serves to provide you with user-friendly, efficient and secure internet services. We (byLightStudio, Hattemlaan 33, 2573WG, The Hague, Netherlands as data controller) collect personal data whenever you visit the “Shopping Cart” area on the website. We use the personal data in order to provide those users who are interested with information. Furthermore, we generally process the data with the goal of improving our service and ensuring its security.
Furthermore, whenever you complete transactions in the webshop, e.g. opening a user account and / or purchasing a publication, further data processing operations may take place for the purpose of providing to you the services you have requested and fulfilling our contractual obligations with you. We use personal data for the performance of the contract we have with you and to provide the contract services to you.

2. The form and scope of collecting and processing personal data

a) Newsletter

If you wish to receive a newsletter we need to save and use your e-mail address. We will then send electronic messages at appropriate intervals to the e-mail address you gave us, which may also contain topic-specific advertisements along with editorial information on our products and services. However, you can unsubscribe at any time for example by email to studio.by.light@gmail.com

b) Contract

In addition to that, we will use personal data you provided to us for concluding and carrying out contractual agreements that you conclude in the webshop. We may in particular use your name and/or e-mail address for creating digital watermarks, i.e. to mark digital content (eBooks and ePapers) that you have purchased subscribed to in our online shop. We also reserve the possibility to prevent misuse by marking an eBook or ePaper using other methods which are not necessarily evident to the customer. We will explicitly point out such marking of a product in the description of the respective product. Content where no mention of identification marks is made will not be marked using personal data.

c) Web usage analysis

We will use tools of third parties in order to create so-called utilization profiles by using a pseudonym if you visit our websites as a registered or unregistered user. This implies that data will be collected and saved anonymously or under a pseudonym for statistical, marketing and optimization purposes. This data includes information on the website from which you were taken to our offer, information on your internet service provider and the offers you viewed on our website, as well as the date and length of your visit. On the basis of this data a utilization profile will be created, along with a corresponding pseudonym. For this purpose, cookies may be used (see subparagraph 5 below).

d) Log files

Our web server does not generally store information when persons visit our website. Only if an error, other technical problem occurs or if a visitor carries out an action, certain data will be stored in what is known as log files. A log file contains the time and date when an error or the event (e.g. click) occurred. In our log files we furthermore store IP addresses of website visitors. We collect and store log files for security reasons to be able to identify, investigate and stop any improper use of our portal.

3. Passing on data to third parties

As a general rule, personal data will only be disclosed to third parties

  • if and to the extent necessary for the performance of the contracts we have with you or in order to enforce any claims we are entitled to,

  • if you have given your consent to such disclosure,

  • if we are required by law or ordered by a court to disclose such information or

  • if such information is requested by government agencies, including, without limitation, law enforcement and supervisory authorities, if and to the extent is necessary to remove a risk to public safety and order and to prosecute criminal offences.

4. Disclosure, rectification, deletion, account freezing

You have the right to obtain confirmation and disclosure of personal data we hold about you at any time. Requests may be made in text form by email to our customer service at studio.by.light@gmail.com or in writing to byLightStudio, Hattemlaan 33, 2573WG, The Hague, Netherlands.

Moreover, you have the right to have your personal data corrected, blocked or deleted if the statutory conditions for this are met, respectively. If we have stored any incorrect information about you, please let us know and we will correct it without undue delay. For corrections, please contact us at the postal or email address indicated above.
Personal data will be deleted if their collection or processing was unlawful from the outset, if their processing or use turns out to be unlawful due to circumstances that arise subsequently or if we no longer need to know such data to fulfil the purpose of their processing or use. Only data we need to complete any tasks that remain outstanding or to enforce our rights and claims, and data we are required to retain by law will be excluded from deletion. However, such data will be blocked.

5. Cookies, etc.

We use so-called cookies or other instruments to analyze the usage of our website. Cookies are small files which are saved on your hard drive and which provide us with specific information. This information above all includes the IP address, your browser type, the URL click stream (the chronological order of our internet sites you visited), the date and the time of your visit on our website as well as the cookie number.

A so called “Shopping Cart- Cookie” may be set. The purpose of this cookie is to provide you with the content of your Shopping Cart for a certain period of time if you have not yet finally purchased the respective products dropped in the Shopping Cart and visit the website again. This cookie will be automatically deleted one week after it is set if not previously deleted by the user.

Using cookies and similar instruments makes it possible to recognize you whenever you as a user access our internet sites again after the expiration of a session. Cookies also allow us to ideally adapt our products and services to your individual needs. Lastly, we use cookies to statistically record how often our internet sites are viewed as well as the general navigation in order to create encoded usage profiles (see above) with the tools enumerated beneath.

If you want to disable the use of cookies, you can set your browser to reject and block any new cookies. Details about how this can be done in your browser can be found, for instance, in your browser’s help section. However, please note that, if you set your browser to automatically reject cookies, you might no longer be able to use certain features of the website.

a) Google Analytics

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. The IP address will be truncated before transmission. On our behalf Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity and providing other services relating to website activity and internet activity in connection with the use of the website. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser; however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. In addition to that you may prevent the collection of the information generated by the cookie about your use of the website (including you IP address) and the processing of this data by Google if you download and install the browser plug-in available at the following link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

6. Security

We have  security measures to guarantee that your data is protected from loss, incorrect modifications and unauthorized third-party access. To the greatest extent possible, we ensure that only authorized persons have access to your personal data and only insofar as it is necessary in the scope of the above-mentioned purposes.

Should you have any questions regarding our privacy policy, please contact us via the e-mail address studio.by.light@gmail.com